Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Identiteits- en contactgegevens van de onderneming 

Naam: Andries, Maxim

Commerciële naam: SJUSTE

Rechtsvorm: Eenmanszaak

Adres: Jan Mahieustraat 18, 8800 Roeselare (België)

Ondernemingsnummer: 0746.840.612

Btw-nummer: BE 0746.840.612

E-mail: info@sjuste.be

 1. Geldigheid, kennisname en aanvaarding

II.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, facturen en overeenkomsten tussen de eenmanszaak “Andries, Maxim” met commerciële naam “SJUSTE” (hierna “SJUSTE”) en de opdrachtgever (hierna “de klant”), met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant. 

II.2 Door beroep te doen op SJUSTE verklaart de klant kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. SJUSTE streeft ernaar om de klant voldoende gelegenheid te bieden om de algemene voorwaarden te raadplegen en zodoende te aanvaarden. De klant kan deze algemene voorwaarden vrij inzien via de website of er een kopie van aanvragen door een e-mail te sturen naar info@sjuste.be. 

II.3 Indien SJUSTE en de klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst sluiten, zullen de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst voorrang hebben op de algemene voorwaarden, voor zover hierin is toegestemd door SJUSTE. Deze algemene voorwaarden zullen dan dienen als aanvullend recht, voor zover van toepassing. 

II.4 Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid mee van de andere bedingen of van de overeenkomst. De ongeldige of nietige bepalingen dienen dan gelezen te worden als een geldige bepaling waarbij het resultaat zo dicht mogelijk bij het beoogde resultaat van de ongeldige of nietige bepaling ligt.

 1. Aanbod, totstandkoming van de overeenkomst, duur, pauzering, opzeg en stilzwijgende verlenging

III.1 SJUSTE biedt diverse diensten aan inzake digitale marketing en consulting, zoals onder meer maar niet beperkt tot, uitgebreid marktonderzoek strategiebepaling, opstarten van campagnes, analyseren en optimaliseren, het voorzien van omnipresence door remarketing via diverse kanalen en plaatsingen, maandelijkse updates via PDF-rapporten of online meetings, social media beheer, etc. Voor iedere klant zal steeds een gepersonaliseerde offerte worden opgesteld, afhankelijk van zijn/haar noden en wensen. 

III.2 De overeenkomst tussen SJUSTE en de klant komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod door de klant. Aanvaarding vindt plaats door middel van (elektronische) ondertekening van de offerte en bezorging aan SJUSTE of bevestiging van de opdracht op enige schriftelijke manier aan SJUSTE (bijvoorbeeld per e-mail, whatsapp, SMS of enig ander schriftelijk communicatiekanaal). 

III.3 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de duur die in de offerte/het aanbod werd gespecificeerd. Indien er geen specifieke duur wordt aangeduid in de offerte/het aanbod, worden overeenkomsten aangegaan voor de duur van 3 (drie) maanden. Deze termijn begint pas te lopen vanaf de datum van de openbare publicatie van de eerste campagne. 

III.4 Gedurende de afgesproken looptijd, dan wel de standaard looptijd van 3 (drie) maanden, kunnen deze overeenkomsten niet worden opgezegd, gewijzigd of onderbroken behoudens betaling van de volledige looptijd van de overeenkomst, d.w.z. de totale kostprijs van de overeengekomen looptijd, dan wel de standaard looptijd van 3 (drie) maanden. 

III.5 De overeenkomst wordt na afloop steeds stilzwijgend verlengd, behoudens uitdrukkelijk verzet van de klant. De overeenkomsten zijn vanaf dan te allen tijde opzegbaar met inachtname van een opzegtermijn van 31 (eenendertig) dagen. De klant kan de overeenkomst opzeggen door een mail te sturen naar info@sjuste.be

III.6 SJUSTE biedt de klant de mogelijkheid om de online advertenties/campagnes die SJUSTE voor de klant voert tijdens de looptijd van de overeenkomst, kosteloos eenmalig en voor een periode van 4 (vier) opeenvolgende weken, te pauzeren (bijvoorbeeld voor verlof of drukte). Indien de klant hiervan gebruik wenst te maken dient hij/zij dit 31 (eenendertig) dagen voorafgaand aan de gewenste pauzering te laten weten aan SJUSTE. 

III.7 In voorkomend geval schort de termijn waarin de advertenties/campagnes worden gepauzeerd de initieel afgesproken duurtijd van de overeenkomst tijdelijk op. De duurtijd van de overeenkomst begint terug verder te lopen zodra de advertenties/campagnes weer worden opgestart. SJUSTE rekent een administratieve kost van €250 aan om de campagnes weer op te starten. (Voorbeeld: Klant X gaat een overeenkomst aan voor 3 maanden (jan-feb-maart). Hij wenst de advertenties te pauzeren in maand 2 (feb) omwille van vakantie. De overeenkomst loopt dan tot april, te weten: januari (maand 1)-februari (pauze)-maart (maand 2) - april (maand 3)). 

III.8 Elke partij kan de overeenkomst ten allen tijde onmiddellijk, zonder inachtname van een opzegtermijn of betaling van een opzegvergoeding en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, rechterlijke toestemming en zonder enige vorm van schadeloosstelling verschuldigd te zijn, opzeggen in de volgende gevallen, door middel van een e-mail waarin hij/zij dit duidelijk en gedetailleerd vermeld, gericht aan de andere partij:

 • In geval de andere partij verwikkeld geraakt in een procedure van faillissement of gerechtelijke reorganisatie, of wanneer hij/zij onvermogend wordt;

 • in geval van grove fout of opzet van de andere partij, met dien verstande dat de feiten die aan de grondslag liggen van dergelijke grove fout zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen de vijftien (15) dagen na het ogenblik waarop zij bekend werden aan de partij die zich erop beroept, schriftelijk of per e-mail aan de andere partij ter kennis werden gebracht.

 1. Offertes en prijzen 

IV.1 Alle offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege SJUSTE. Ze  gelden uitsluitend voor de klant waaraan de offerte is gericht.

IV.2 Offertes gelden uitsluitend voor de in de offerte vermelde tijd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is dit een termijn van 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending. 

IV.3 Uit offertes uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

IV.4 SJUSTE behoudt zich het recht voor om voorschotten te vragen.

IV.5 De prijzen die zijn weergegeven in de offerte zijn inclusief de kosten van het advertentiebudget dat voorzien moet worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen SJUSTE en de klant. 

 1. Betaal- en facturatievoorwaarden

V.1 Opstartvergoeding: Na het onboardingsproces ontvangt de klant een eerste factuur voor de opstartvergoeding die wordt aangerekend. Deze factuur dient betaald te worden binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst ervan. SJUSTE gaat pas van start met haar diensten na integrale betaling van deze factuur.

V.2 Vanaf 31 dagen na de publicatie van de eerste campagne zal er maandelijks gefactureerd worden voor de daaropvolgende periodes. Tenzij anders overeengekomen, dienen deze facturen steeds betaald te worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag na hun verzending per e-mail. 

V.3 Bij laattijdige betaling zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest. Dit is de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 40 (veertig) euro. Dit doet geen afbreuk aan het recht van SJUSTE om vergoeding te vragen voor eventuele andere kosten die verbonden zijn aan niet-betaling. 

V.4 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle openstaande facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

V.5 Bij niet-betaling van een factuur, behoudt SJUSTE zich het recht voor om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere opleveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder daarvoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn en onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

V.6 De klant dient de facturen, in geval van betwisting, per e-mail te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval. De klant kan dit doen door een mail te sturen naar info@sjuste.be. In die e-mail moet de klant duidelijk aangeven dat het om een betwisting gaat, alsook de gegevens van de betreffende factuur. 

V.7 Domiciliëring: Betaling van de maandelijkse facturen kan tevens via automatische domiciliëring. SJUSTE hanteert voor domiciliëring de methode “SEPA Business to Business (B2B)”. Indien er gebruikgemaakt wordt van automatische domiciliëring zal SJUSTE een administratieve kost aanrekenen van 3% (drie procent) van het voorziene advertentiebudget. 

V.8 Indien er gebruik wordt gemaakt van domiciliëring zal SJUSTE de klant voorafgaand aan de domiciliëring in kennis stellen omtrent het bedrag en de verwerkingsdatum. 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

VI.1 Wat betreft de uitvoering van de diensten, is de klant er zich van bewust dat het steeds gaat om een  inspanningsverbintenis uit hoofde van SJUSTE. 

VI.2 SJUSTE biedt de diensten volledig op zelfstandige basis aan en beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. 

VI.3 SJUSTE behoudt zich het recht voor om beroep te doen op diensten van gespecialiseerde derden indien en voor zover SJUSTE dit noodzakelijk acht voor de goede uitvoering van de opdracht. 

VI.4 Tenzij anders overeengekomen tussen de klant en SJUSTE, zal SJUSTE steeds voorafgaandelijk aan het openbaar maken van een publicatie (bijvoorbeeld lanceren van een campagne op sociale media) het ontwerp van deze publicatie schriftelijk overmaken aan de klant. Indien de klant geen feedback voorziet binnen 24 (vierentwintig) uur, mag SJUSTE dit zien als stilzwijgende aanvaarding van de ontwerp publicatie en is SJUSTE gerechtigd om de publicatie openbaar te maken. 

VI.5 De klant verbindt er zich toe om steeds, in de mate van het mogelijke, binnen een redelijke termijn antwoord te verschaffen op de vragen van SJUSTE m.b.t. het aanleveren of verschaffen van inloggegevens, wachtwoorden, feedback, informatie, teksten, beelden of enige andere informatie die nodig is om de opdracht te kunnen uitvoeren. Indien de klant het gevraagde niet verschaft binnen de gestelde termijn, is hij/zij zich ervan bewust dat opleveringsdata kunnen worden opgeschoven en/of dat dit kan leiden tot bijkomende kosten.

VI.6 Vertraging in de oplevering en/of uitvoering van de opdracht kan evenwel nooit aanleiding geven tot boete of schadevergoeding uit hoofde van SJUSTE. 

 1. Intellectuele eigendomsrechten 

VII.1 De teksten, campagnes, beeldmateriaal en enige andere intellectuele werken die SJUSTE in opdracht van de klant heeft gemaakt/ter beschikking stelt, blijven te allen tijde de intellectuele eigendom van SJUSTE. De klant krijgt, na integrale betaling van de facturen, gedurende de looptijd van de overeenkomst een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het materiaal dat in zijn/haar opdracht door SJUSTE werd gecreëerd en/of ter beschikking gesteld. Alle door SJUSTE gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen mogen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen en dit voor de duur van de overeenkomst. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde tarief vermeerderd met een toeslag van 50%, separaat voor iedere vastgestelde schending. De klant is tevens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. 

VII.2 De hierboven vermelde gebruiksrechten strekken zich nooit uit tot concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de knowhow van SJUSTE. 

VII.3 De klant aanvaardt dat SJUSTE ten allen tijde een verwijzing kan maken naar zijn/haar vennootschaps- en/of handelsnaam en de opdracht, bij wijze van referenties en recensies, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid

VIII.1 SJUSTE en/of zijn aangestelden zijn niet aansprakelijk voor het ontstaan van enige directe schade die kan optreden tijdens of na het uitvoeren van de gevraagde opdracht of de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld uit hoofde van SJUSTE of zijn aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken. SJUSTE en/of zijn aangestelden zijn nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

VIII.2 Het totaal van de aansprakelijkheid van SJUSTE kan in ieder geval nooit hoger zijn dan het bedrag dat voor het feit/de dienst die de aansprakelijkheid van SJUSTE activeerde, aan de klant werd gefactureerd.

VIII.3 In geval van overmacht mag SJUSTE de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk opschorten, en dit voor de duur van de overmacht. SJUSTE is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade in geval van overmacht. Overmacht is de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis zich voordoet, buiten de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

VIII.4 Indien SJUSTE, bij het ontstaan van de overmachtsituatie, al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is SJUSTE gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen.

VIII.5 Indien de klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij/zij SJUSTE hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen. Dit kan de klant doen door een e-mail te sturen naar info@sjuste.be, waarin hij/zij de tekortkoming nauwkeurig en gedetailleerd beschrijft. 

VIII.6 Volgend op de ingebrekestelling van de klant, heeft SJUSTE steeds het recht om de tekortkoming te herstellen. 

VIII.7 Indien de klant door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming uit zijn/haar hoofde, de aansprakelijkheid van SJUSTE in het gedrang brengt, dient hij/zij alle nodige maatregelen te nemen om SJUSTE te vrijwaren van elke schade die SJUSTE hierdoor kan oplopen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

IX.1 SJUSTE en zijn aangestelde(n) verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die zij van u ontvangen met het oog op het opmaken van offertes, de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving ter zake. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 

IX.2 SJUSTE kan in voorkomend geval tevens persoonsgegevens ontvangen en verwerken van de klanten van haar klanten. SJUSTE treedt in dit geval op in de hoedanigheid van “verwerker”. De verwerking gebeurt dan uitsluitend voor het verlenen van overeengekomen diensten. De ontvangen gegevens, bijvoorbeeld in het kader van een aangeleverde klantenlijst; naam, e-mailadres en postcode, worden strikt vertrouwelijk behandeld en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de klant en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als onderdeel van de diensten van SJUSTE, kan SJUSTE deze gegevens delen met Meta Platforms, Inc. (voorheen Facebook, Inc.) om op basis van de ontvangen gegevens vergelijkbare doelgroepen te creëren. Dit stelt SJUSTE in staat gerichter en efficiënter te adverteren namens hun klanten. De klant van SJUSTE, partij bij deze algemene voorwaarden, garandeert dat wanneer dergelijke gegevens aan SJUSTE worden verstrekt, dit delen van gegevens alleen plaatsvindt met uitdrukkelijke toestemming van de persoon waarvan de gegevens worden gedeeld met SJUSTE. 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

X.1 Partijen komen overeen dat zij bij elk geschil over de geldigheid, de afsluiting, de uitlegging, de interpretatie en/of de uitvoering van de opdracht en/of deze algemene voorwaarden in de eerste plaats zullen trachten tot een minnelijke oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk is gebleken, zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk, exclusief bevoegd zijn. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.